jamk.fi

Työskenteletkö moniammatillisissa työryhmissä? Haluaisitko syventää monialaisen kuntoutuksen osaamistasi? Ole mukana muutoksessa ja uudistamassa kuntoutuksen palveluita. Ylemmän AMK -tutkinto-ohjelman opinnoissa saat valmiuksia ennakoida ja osallistua kuntoutuksen kokonaisuudistukseen. Kehität ja johdat monialaisen kuntoutuksen prosesseja ja toimintamalleja omassa organisaatiossasi ja verkostoissasi. Sovellat työssäsi kansallista ja kansainvälistä näyttöön perustuvaa tietoa.

Jyväskylä tarjoaa monipuolisen ympäristön kuntoutusosaamisen kehittämiselle. JAMK toimii yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa  kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja kehittää alan koulutusta sekä edistää yhteistyötä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Osaamiskeskittymä tukee lisäksi valtakunnallisen SOTE-uudistuksen ja kuntoutuksen kokonaisuudistuksen toteuttamista. Liity osaavaan joukkoomme!

Syvennät kuntoutuksen osaamistasi

Koulutuksessa hankit valmiuksia toimia kuntoutujalähtöisen kuntoutuksen asiantuntijana monialaisessa kuntoutuksen asiantuntijaverkostossa sekä julkisissa että yksityisissä organisaatioissa, järjestöissä tai yrittäjänä.Keskiössä on kuntoutuksen toimintamallien uudistaminen, ennaltaehkäisy, digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotto ja soveltaminen sekä kuntoutus monitoimijaisena prosessina.

Opit ennakoimaan kuntoutuksen suuntaa Suomessa ja ulkomailla sekä kehittämään monialaisen kuntoutuksen toimintamalleja näyttöön perustuen. Opintojen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneiden asiantuntijoiden monialaista ja moniasiantuntijuuteen perustuvaa osaamista kuntoutujalähtöisissä kuntoutusprosesseissa, toimintamallien kehittämisessä sekä työ- ja toimintakykyä ja osallisuutta edistävässä toiminnassa. 

Näyttöön perustuvia opintoja

Monialaisen kuntoutuksen opinnot ovat näyttöön perustuvia, ja niiden tietoperusta pohjautuu kuntoutustieteeseen sekä sosiaali- ja terveystieteisiin ja niiden lähitieteisiin.

Yhteinen Master -osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat JAMKin yhteisiä Master-tason opintoja. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa.

Asiantuntijan ydinosaamisen kokonaisuus, joka on avattu viereisessä laatikossa, muodostuu opiskelijan valitsemista suuntautumisvaihtoehdon opinnoista (20 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op).

YAMK-opinnäytetyö on kolmasosa opinnoista, joten sen työstäminen alkaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Viimeisen vuoden/puolentoista vuoden aikana pääpaino on opinnäytetyöllä ja henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaan vapaasti valittavilla opinnoilla.

Ydinosaamiset

 • kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta
 • monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät
 • monialaisen kuntoutuksen erityiskysymykset
 • monialaisen kuntoutuksen kehittäjä
 • opinnäytetyö

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opiskelet moniammatillisessa tiimissä ja voit verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa.

Millaisia uramahdollisuuksia monialaisen kuntoutuksen YAMK-koulutus tarjoaa?

Koulutuksessa hankit asiantuntijaosaamista monialaisten kuntoutuspalvelujen kehittämiseen, johtamiseen ja uudistamiseen kuntoutujalähtöisesti ja näyttöön perustuen. Lisäksi hankit valmiuksia toimia asiantuntija- ja kehittämistehtävissä monimuotoisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tai yrittäjänä. Voit työskennellä kuntoutusalan julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tutkinto-ohjelmassa hankit sosiaali- ja terveysalan uudistuksen sekä kuntoutuksen kokonaisuudistuksen edellyttämää osaamista.

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

 

Tehtävänimikkeitä

 • Kuntoutuksen koordinaattori
 • Kuntoutuksen suunnittelija
 • Kuntoutuksen asiantuntija
 • Projektipäällikkö
 • Johtaja, esimies tai palvelupäällikkö

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2020 yhteishaussa

Pohjakoulutusvaatimus

 • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinto: kuntoutuksen ohjaaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
  TAI

 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, hänellä tulee olla lisäksi aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.

 • Hakukelpoisuuden voi lisäksi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Kysy lisää monialaisen kuntoutuksen YAMK-opinnoista